W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – często zdarza się, że osoba taka umocowuje inną osobę do jej reprezentowania w określonych przypadkach.

Pełnomocnik przedsiębiorcy może być pomocny szczególnie w przypadku choroby przedsiębiorcy, urlopu, czasowej niezdolności do działania, czy w przypadkach losowych.

Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że pełnomocnictwo może być:

  1. a) ogólne. Pełnomocnictwo ogólne umocowuje do dokonywania czynności zwykłego zarządu,
  2. b) rodzajowe. Pełnomocnictwo takie umocowuje do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i musi określać rodzaj tych czynności,
  3. c) do poszczególnych czynności. Wtedy pełnomocnictwo powinno jasno precyzować do czego jest udzielane.

Osoba będąca pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEiDG) – także może być wpisana przy założeniu działalności gospodarczej lub też w toku tej działalności do CEiDG.

Pełnomocnik przedsiębiorcy może także – o ile posiada odpowiednie umocowanie do dokonywania czynności w CEiDG w imieniu przedsiębiorcy polegających na uzyskaniu, zmianie, zawieszeniu, wznowieniu czy wykreśleniu działalności jego mocodawcy.

W przypadku ujawnienia pełnomocnika przedsiębiorcy w CEIDG wraz z zakresem jego umocowania, pełnomocnik przedsiębiorcy nie jest zobligowany do posiadania i legitymowania się przez organami administracji publicznej – odrębnym dokumentem pełnomocnictwa. Stanowi to istotne ułatwienie, ponieważ sam wpis do CEIDG powszechnie i bez ograniczeń dostępny – jest wystarczający do wylegitymowania się przez pełnomocnika przedsiębiorcy – swoim umocowaniem. Zasada ta nie ma przy tym zastosowania do spraw prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Zaznaczyć trzeba, że pełnomocnik przedsiębiorcy może być wpisany do CEIDG tylko na podstawie udzielonego mu pisemnie (w wymaganej formie) pełnomocnictwa.

Samo wskazanie przez przedsiębiorcę pełnomocnika przedsiębiorcy w CEiDG nie jest równoznaczne z umocowaniem takiej osoby do reprezentowania przedsiębiorcy.

Pełnomocnik przedsiębiorcy uwidoczniony we wpisie w CEIDG – jak już wskazano powyżej – może, w zależności od zakresu udzielonego pełnomocnictwa, dokonywać drogą elektroniczną zgłoszenia zmiany wpisu oraz danych nieobjętych wpisem do CEIDG (np. numer rachunku bankowego), zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenia wpisu w CEIDG. Dokonanie takich czynności online wymaga posiadania przez pełnomocnika przedsiębiorcy podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub posługiwania się bezpłatnym profilem ePUAP.

Dla sprawnego i zgodnego z przepisami prawa udzielenia pełnomocnictwa i ujęcia pełnomocnika przedsiębiorcy w CEIDG – wskazane być może uzyskanie pomocy prawnej, w tym pomocy prawnej online. Pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę powinno być sformułowane w taki sposób aby interesy przedsiębiorcy jako mocodawcy były zabezpieczone, uwzględniając fakt że pełnomocnictwo musi być oparte za zasadzie zaufania. Należy zatem do tych tematów podchodzić ostrożnie.