Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą słyszał niewątpliwie o możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Obecnie udzielam tego typu interpretacji zajmuje się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Niezmienne jest przy tym to, że pisząc wniosek o wydanie interpretacji podatkowej podatnik musi przedstawić stan faktyczny, swoje stanowisko w sprawie oraz generalnie stanowisko to uzasadnić.

Czy wiesz, że możesz wystąpić o urzędową interpretację przepisów także w innych sprawach?

O tym mówi ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.). Z ustawy tej wynika, że przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Wniosek ten może zostać złożony do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej. Wniosek o urzędową interpretację przepisów prawa może obejmować wątpliwości podatnika zarówno w zakresie stanu przyszłego jak również zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

Z ustawy tej zatem wynika, że każdy przedsiębiorca ma prawo wystąpić o urzędową interpretację przepisów, z tym że może to dotyczyć przepisów wiążących się z płatnościami o charakterze publicznoprawnym (różnego typu opłaty) oraz w zakresie dotyczącym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Najczęściej urzędowa interpretacja przepisów dotyczy właśnie tej ostatniej kategorii tj. składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Wniosek o urzędową interpretację przepisów prawa musi wskazywać na stan faktyczny obecny lub przyszły. Dodatkowo oczywista wniosek musi przedstawiać stanowisko przedsiębiorcy, które będzie podlegało ocenie przez dany organ administracji.

Złożenie wniosku o urzędową interpretację przepisów prawa wymaga opłaty. Opłata ta nie jest bardzo wysoka bo wynosi 40 zł. Jeśli jednak wniosek o urzędową interpretację przepisów obejmuje kilka różnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych należna będzie wielokrotność ww. kwoty 40 zł.

Odpowiedź organu na wniosek dokonywany jest w formie decyzji administracyjnej od której służy odwołania. Interpretacja przepisów prawa zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Organ do którego został złożony wniosek o urzędową interpretację przepisów prawa powinien wydać decyzję w tej kwestii możliwie najszybciej, przy czym nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej kompletnego i opłaconego wniosku.

Jeśli stanowisko  nie zostanie udzielone w tym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

W zakresie konstrukcji wniosku o urzędową interpretację przepisów prawa a w szczególności w zakresie uzasadnienia tego wniosku warto skorzystać z e-porady prawnej.